Contact: 2310879123

title image

Όροι Χρήσης

Οροι Χρησης και Συναλλαγων

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Συναλλαγών διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.polefashion.gr (εφεξής «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «διαδικτυακός τόπος») και την πραγματοποίηση κάθε πώλησης προϊόντων μέσω αυτού (website) από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «…….», με διακριτικό τίτλο «Polefashion», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός ….., αρ. .., με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ … ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ , με Α.Φ.Μ. …, Δ.Ο.Υ. …. Θεσσαλονίκης (εφεξής «η Επιχείρηση»). Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τους παρόντες όρους πρέπει να επιβεβαιώνονται από την Επιχείρηση, αποκλειόμενων ρητώς οποιωνδήποτε άλλων όρων ή προϋποθέσεων. Καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, ως και κάθε άλλου αναρτηθέντος κειμένου, συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς μετά την είσοδό σας και χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείστε ότι συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους των ανωτέρω κειμένων. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με τους Όρους χρήσης και Συναλλαγών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση με οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στον υπ’ αρ. 13 όρο («Επικοινωνία») τρόπους επικοινωνίας.

Χρηση διαδικτυακου τοπου

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «χρήστης» ή «καταναλωτής») συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης και Συναλλαγών, την εγγραφή του ως μέλος στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και την υποβολή παραγγελίας ο χρήστης εγγυάται ότι έχει δικαιοπρακτική ικανότητα κατάρτισης συμβάσεων, όπως ο νόμος ορίζει, καθώς η ορθότητα και η ακρίβεια τέτοιου είδους πληροφοριών δεν είναι δυνατό να διασφαλιστούν ή να εξακριβωθούν από την Επιχείρηση. Πέραν της δυνατότητας εγγραφής ως μέλους, που παρέχεται από τον διαδικτυακό τόπο www.polefashion.gr, ο χρήστης/ καταναλωτής δύναται να περιηγείται ή να πραγματοποιεί αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ως «απλός επισκέπτης» αυτού, δεσμευόμενος ωστόσο- όπως και το εγγεγραμμένο μέλος- καθ’ ολοκληρίαν από τους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών και από οποιοδήποτε άλλο κείμενο έχει αναρτηθεί στον εν λόγω ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης και της «Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Σε περίπτωση που η Επιχείρηση παράσχει στους χρήστες του διαδικτυακού της τόπου τη δυνατότητα ανάρτησης μηνυμάτων ή άλλων σχολίων, με κανέναν τρόπο δεν δεσμεύεται για τον έλεγχο ή το σύνολο του περιεχομένου τους, μη υπέχοντας ευθύνη προς τούτο.

Εγγραφη/Συνδεση χρηστη

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει τη δυνατότητα εγγραφής του σε αυτό πριν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της παραγγελίας του ή και σε κάθε άλλη περίπτωση απλής περιήγησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εγγραφή του είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία για αποστολή ενημερώσεων, συμφωνιών ή ειδοποιήσεων σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών ή τις συναφθείσες συμβάσεις πωλήσεως, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς. Η εν λόγω συναίνεση για την αποστολή ειδοποιήσεων είναι διάφορη και ανεξάρτητη από πιθανή συγκατάθεση του χρήστη για τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων ή προωθητικών ενεργειών (για λεπτομέρειες βλ. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι δωρεάν και δεν υφίστανται περαιτέρω δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις σχετικά με αυτήν. Δυνατότητα εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα έχουν μόνον όσοι χρήστες είναι άνω των 18 ετών. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών και σε περίπτωση που κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου για λογαριασμό κάποιου τρίτου προσώπου, δηλώνει ότι έχει την εξουσία να δεσμεύει τον τρίτο, ως κύριο συμβαλλόμενο, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις περί αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας. Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε χρονική στιγμή τον λογαριασμό του από το site, μέσω της κατηγορίας Ο Λογαριασμός μου, Πληροφορίες Λογαριασμού, Διαγραφή Λογαριασμού. Περαιτέρω δύναται να απεγγραφεί από τη λίστα διευθύνσεων/e-mail αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ……….. ή και να τροποποιήσει τα ήδη τηρούμενα προσωπικά του στοιχεία. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει λογαριασμό χρήστη για λόγους που αντιβαίνουν στην καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, για λόγους παραβίασης των παρόντων Όρων, για λόγους αντισυμβατικής συμπεριφοράς και εν γένει για κάθε συμπεριφορά ή ενέργεια χρήστη παράνομη ή καταχρηστική.

Υποχρεωσεις χρηστη

Ο χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για: α) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είτε είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο είτε προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Επιχείρηση ή οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, β) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα, την προσωπικότητα οποιουδήποτε προσώπου κλπ, γ) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το Νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις (ενδεικτικά εσωτερικές ή προσωπικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας κ.α.), δ) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, ε) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει κακόβουλο λογισμικό/ ιούς ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες ή προγράμματα ή αρχεία που σχεδιάστηκαν και προορίζονται για την πρόκληση βλάβης, διακοπής, καταστροφής ή εξοπλισμού της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, στ) παρενόχληση τρίτων καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ζ) συλλογή, αποθήκευση ή χρήση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών, η) εκούσια ή ακούσια παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και διατάξεων. Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δε δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως άμεση ή έμμεση προτροπή προς τους χρήστες/ καταναλωτές ώστε να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη και η Επιχείρηση δεν παρεμβαίνει ή διορθώνει τα μεταφερόμενα από το χρήστη δεδομένα. Κάθε χρήστης υποχρεούται να κάνει ορθή χρήση του διαδικτυακού τόπου συμμορφούμενος με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και να συμπληρώνει ορθά και με ακρίβεια το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση αλληλογραφίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία προστατεύονται ως απόρρητα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ενότητα «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Ο χρήστης που δεν συμμορφώθηκε με τους παρόντες Όρους, ως και κάθε άλλου κειμένου του διαδικτυακού τόπου της Επιχείρησης συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και δη με τις επιταγές και απαγορεύσεις αυτών, αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι θα αποζημιώσει την Επιχείρηση για κάθε θετική και αποθετική ζημία υποστεί ή για οποιαδήποτε εγερθεισόμενη εναντίον της αξίωση από τρίτο λόγω αναρτηθέντος, μεταδιδόμενου ή δημοσιευμένου περιεχομένου που εμπίπτει στις ανωτέρω απαγορεύσεις.

Δικαιωματα πνευματικης ιδιοκτησιας

Ολόκληρο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, σχεδίων, γραφικών, φωτογραφιών, video, οπτικοακουστικού υλικού και το σύνολο των συμφωνιών που τα αφορούν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από τις οικείες διατάξεις της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας, των διεθνών συμβάσεων ή αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, οι οποίοι έχουν χορηγήσει στην Επιχείρηση το σχετικό δικαίωμα και άδεια χρήσης για δικές της ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Τα προϊόντα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης και φέρουν σήματα των αντίστοιχων εταιριών, οργανισμών, συνεργατών φορέων ή ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ρητώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταφορά, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, μεταβίβαση ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εμφάνιση του ανωτέρω περιεχομένου στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του. Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ολόκληρου του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή τμήματος αυτού με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο για εμπορικούς ή μη σκοπούς επιτρέπεται μόνον κατόπιν ρητής έγγραφης συναίνεσης της Επιχείρησης.